De VPTZ-NWN bestaat sinds 2005. Ons doel is om cliënten in de laatste levensfase en hun naasten te ondersteunen .

Ons werkgebied bestaat uit de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

VPTZ-NWN is een stichting met vier bestuursleden, een coördinator en op dit moment zijn er 16 vrijwilligers actief bij VPTZ-NWN in de thuissituatie.

De coördinator VPTZ-NWN organiseert en bewaakt de continuïteit en de kwaliteit van de vrijwilligershulp. Zij beoordeelt de hulpvraag en stelt in overleg met cliënt en mantelzorger/familie vast welke ondersteuning geboden kan worden. Verdere taken van de coördinator : werving, selectie, scholing en ondersteuning van de vrijwilligers; het onderhouden van externe contacten en verzorgen van PR.

VPTZ-NWN is aangesloten bij VPTZ Nederland, Landelijk Steunpunt. Deze biedt alle aangesloten organisaties bestuurlijke en inhoudelijke ondersteuning en verzorgt ook scholingen voor de vrijwilligers. Landelijk zijn er zo’n 10.000 vrijwilligers actief in de palliatieve terminale zorg, verdeeld over zo’n 250 lidorganisaties.

VPTZ-NWN werkt samen met partners in de zorg: instellingen voor thuiszorg, huisartsen, ziekenhuis, verzorgings-en verpleeghuizen. Ook is VPTZ-NWN een samenwerkingspartner van het Netwerk Palliatieve Zorg Nieuwe Waterweg Noord.
Het doel is om de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren door samen te werken.
Uitgangspunt hierbij is dat vrijwilligershulp aanvullend is op de reguliere zorg.

Om alle vrijwilligershulp in de palliatieve terminale zorg op elkaar af te stemmen zijn de vrijwilligers, werkzaam op palliatieve units van enkele verzorgings-verpleeghuizen in deze regio, aangesloten bij VPTZ.
Het resultaat hiervan is nu dat alle vrijwilligers, werkzaam in deze “bijzondere vorm van zorg” dezelfde introductie-en vervolgcursus(sen) volgen, waardoor er uniformiteit in ‘deskundigheid’ is; deze op peil wordt gehouden en de kwaliteit ten goede zal komen. Deze samenwerking zal leiden tot verankering van goede vrijwillige palliatieve terminale zorg in deze regio, zonder de missie van VPTZ uit het oog te verliezen.

De missie van VPTZ luidt :

Aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten bieden vrijwilligers, daar waar nodig, tijd, aandacht en ondersteuning.

Ook wel samengevat in: ”Er Zijn.”